پرسنل واحد شهرسازی
معاون معماری و شهرسازی ( حسین قلیزاده )