مدیران منطقه


مدیر امور مالی ( مهندس علیرضا رنج اندیش )مسئول امور ارتباطات ( مهندس ......)مدیر درآمد ( مهندس محمد امانی)
مدیر امور اداری ( مهندس هدایت فرجی )
سرپرست مدیریت امور مشارکت و سرمایه گذاری ( مهندس ابراهیم ابراهیمی)
سرپرست مدیریت املاک (مهندس .... )مدیر بحران (مهندس قدرت عهدی افشرد)مدیر حقوقی (مهندس حسین قدیمی )