واحد سازمانی
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:طلعت
سمت سازمانی :مامور فنی تخلفیابی 2 شماره تماس :