واحد سازمانی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:هاشمی
سمت سازمانی :کارشناس حراست شماره تماس :