واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:بابایی غازانی
سمت سازمانی :مسئول طرح و گذربندی 3 شماره تماس :