واحد سازمانی
نام کارمند :هدایت نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :مدیر امور اداری شماره تماس :32864584