واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:پورعرب شاه خان
سمت سازمانی : مسئول فضای سبز شماره تماس :32900373