واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:حسن زاد
سمت سازمانی :مسئول آسفالت و حفاری شماره تماس :32862651