واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:محمدپور
سمت سازمانی :رئیس شهرسازی و مسئول کمیسیون مصالحه شماره تماس :32862643