واحد سازمانی
نام کارمند :فرید نام خانوادگی:صفا
سمت سازمانی :مسئول کنترل نقشه شماره تماس :