واحد سازمانی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:ابراهیمی
سمت سازمانی :مدیر امور مشارکت و سرمایه گذاری شماره تماس :