واحد سازمانی
نام کارمند :علی اکبر نام خانوادگی:عظیمی فر
سمت سازمانی :مسئول دفتر معاونت خدمات شهری و اجرایی شماره تماس :