واحد سازمانی
نام کارمند :قدرت نام خانوادگی:عهدی افشرد
سمت سازمانی :مسئول مدیریت بحران شماره تماس :