واحد سازمانی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:ابراهیم زاده
سمت سازمانی :مامور فنی شهرسازی 4 شماره تماس :