واحد سازمانی
نام کارمند :قادر نام خانوادگی:خلیلی
سمت سازمانی :مسئول جانمایی GIS شماره تماس :