واحد سازمانی
قادر خلیلی
نام کارمند :قادر نام خانوادگی:خلیلی
سمت سازمانی :مسئول جانمایی GIS شماره تماس :