واحد سازمانی
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:خانوردینی
سمت سازمانی :مسئول دفتر شهرسازی شماره تماس :