واحد سازمانی
نام کارمند :. نام خانوادگی:عبداللهی
سمت سازمانی :مسئول حفاظت فیزیکی شماره تماس :