واحد سازمانی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:داداشی
سمت سازمانی :مامور فنی تخلفیابی 1 شماره تماس :