واحد سازمانی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:عیوضی
سمت سازمانی :مسئول بازرسی شماره تماس :32868400