واحد سازمانی
نام کارمند :ابوالقاسم نام خانوادگی:غفاری امجد
سمت سازمانی :مسئول دایره چک شماره تماس :