واحد سازمانی
نام کارمند :غلامرضا نام خانوادگی:جلیز
سمت سازمانی :معاون معماری و شهرسازی شماره تماس :32862655