واحد سازمانی
نام کارمند :. نام خانوادگی:بنی فاطمی
سمت سازمانی :کارشناس حراست شماره تماس :