واحد سازمانی
. بنی فاطمی
نام کارمند :. نام خانوادگی:بنی فاطمی
سمت سازمانی :کارشناس حراست شماره تماس :