واحد سازمانی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:ابراهیمی
سمت سازمانی :مدیر املاک شماره تماس :