واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:حسن زاد
سمت سازمانی :مسئول حفاری شماره تماس :