واحد سازمانی
نام کارمند :هدایت نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شماره تماس :32864584