واحد سازمانی
نام کارمند :حامد نام خانوادگی:مصطفائی ثانی
سمت سازمانی :رئیس حسابداری شماره تماس :32862642