واحد سازمانی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:کمانه آذری
سمت سازمانی :مسئول انبار و اموال شماره تماس :