واحد سازمانی
نام کارمند :سولماز نام خانوادگی:مالک
سمت سازمانی :مسئول امور قراردادها و مسئول نگهداری و تعمیر معابر شماره تماس :