واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:درویش
سمت سازمانی :مسئول نقشه کشی شماره تماس :