واحد سازمانی
نام کارمند :میرفتاح نام خانوادگی:فتاحی
سمت سازمانی :مسئول نوسازی شماره تماس :