واحد سازمانی
نام کارمند :فرهاد نام خانوادگی:حسینی تبریزی
سمت سازمانی :مسئول آسفالت شماره تماس :32862651