واحد سازمانی
نام کارمند :سید حسین نام خانوادگی:سیدهاشمی
سمت سازمانی :مسئول تخلفات ساختمانی و سد معبر شماره تماس :