واحد سازمانی
فرشاد رشدی ملکی
نام کارمند :فرشاد نام خانوادگی:رشدی ملکی
سمت سازمانی :رئیس شهرسازی و مسئول کمیسیون مصالحه شماره تماس :32862643