واحد سازمانی
نام کارمند :شهرام نام خانوادگی:میرزا زاده
سمت سازمانی :مسئول دفتر معاونت اداری مالی شماره تماس :