واحد سازمانی
نام کارمند :شهرام نام خانوادگی:میرزا زاده
سمت سازمانی :مسئول دفتر سرپرست مالی و اقتصادی شماره تماس :