واحد سازمانی
نام کارمند :فرید نام خانوادگی:صفا
سمت سازمانی :کارشناس طرح تفصیلی شهرسازی4 شماره تماس :