واحد سازمانی
نام کارمند :اله وردی نام خانوادگی:مشفق
سمت سازمانی :معاونت مالی و اقتصادی شماره تماس :32862646