واحد سازمانی
جواد پورفتحی
نام کارمند :جواد نام خانوادگی:پورفتحی
سمت سازمانی :مدیر امور مشارکت و سرمایه گذاری شماره تماس :