واحد سازمانی
عزیزه عبدی
نام کارمند :عزیزه نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :ناظر پروژه های عمرانی 1 شماره تماس :