واحد سازمانی
سیامک قلی پور
نام کارمند :سیامک نام خانوادگی:قلی پور
سمت سازمانی :ناظر پروژه های عمرانی 2 شماره تماس :