واحد سازمانی
محمد عبدالحسین زاده
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:عبدالحسین زاده
سمت سازمانی :ناظر پروژه های عمرانی 3 شماره تماس :