واحد سازمانی
قدرت عهدی افشرد
نام کارمند :قدرت نام خانوادگی:عهدی افشرد
سمت سازمانی :کارشناس حمل و نقل و ترافیک شماره تماس :