واحد سازمانی
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:زکریا زاده
سمت سازمانی : مسئول فضای سبز شماره تماس :