واحد سازمانی
نام کارمند :جواد نام خانوادگی:نقی پور
سمت سازمانی :سرپرست بر و کف و گذربندی شهرسازی شماره تماس :