واحد سازمانی
نام کارمند :خلیل نام خانوادگی:حمزه پور
سمت سازمانی :مسئول خدمات داخلی شماره تماس :