واحد سازمانی
رضا خدایی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:خدایی
سمت سازمانی :سرپرست کارگاه امانی شماره تماس :