واحد سازمانی
حسین عالی باف
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:عالی باف
سمت سازمانی :شهردار منطقه شماره تماس :32862652