واحد سازمانی
ابراهیم غنی زاده
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:غنی زاده
سمت سازمانی :رئیس اداره شهرسازی و معماری شماره تماس :