واحد سازمانی
عباس مرز آبادی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:مرز آبادی
سمت سازمانی :رئیس اداره نظارت وپیشگیری از تخلفات ساختمانی شماره تماس :