واحد سازمانی
مهدی دهقان
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:دهقان
سمت سازمانی :مدیر حراست شماره تماس :32864581