واحد سازمانی
جواد نقی پور
نام کارمند :جواد نام خانوادگی:نقی پور
سمت سازمانی :کارشناس شهرسازی (بر و کف و گذربندی) شماره تماس :