واحد سازمانی
فائژه میرصمدی
نام کارمند :فائژه نام خانوادگی:میرصمدی
سمت سازمانی :کارشناس شهر سازی (بر و کف و گذر بندی ) شماره تماس :