واحد سازمانی
قربان عبداللهی
نام کارمند :قربان نام خانوادگی:عبداللهی
سمت سازمانی :مسئول حفاظت فیزیکی شماره تماس :